Name Event Chip Time
1. Abhrajit Mukherjee Half Marathon 2:26:28
2. Jishin Vijay Half Marathon 2:34:16
3. Vinu Srivatsan Half Marathon 3:48:37
4. Revati Panickar Half Marathon 4:10:38