Name Event Chip Time
1. Anthony Tran Half Marathon 2:03:18
2. Huy Pham Half Marathon 2:18:12
3. Stephanie Wang Half Marathon 2:32:38
4. Eiko Hama Half Marathon 2:35:42
5. Lih-Wern Wang Half Marathon 2:50:32
6. Thanh Hien Wang Marathon 4:47:02